Överlägg

Stiftelsen

Människan har under lång tid trängt undan vilda växter och djur. Mellan en halv och en miljon arter är utrotningshotade. Vi behöver försöka kompensera för det som gått förlorat, bevara det som fortfarande finns kvar och låta naturen få möjlighet att återskapa biologiskt rika livsmiljöer. Vi har inte tid att vänta på en politiskt ledd planetär systemförändring. Det är hög tid att rädda det som går att rädda. Vi hoppas att du vill vara en del av det.

Insamlingsstiftelsen HFA Sverige vill ge djur och natur en möjlighet att finnas på sina egna villkor, utan människans inverkan. På så vis främjas mångfald och naturens egen balans. Målet är att med insamlade pengar köpa stora sammanhängande markområden, i första hand livsmiljöer som varit relativt orörda under lång tid (exempelvis ur- och naturskog) eller andra markområden som kan anses särskilt bevarandevärda. Den största delen av våra svenska skogar består idag av planterad skog, gallrad halvvuxen skog, ungskog, och igenvuxna kalhyggen. Mindre än sju procent av landets skogar består av naturskog, och av dem är inte ens hälften skyddade.

Markområden som köps av Insamlingsstiftelse HFA Sverige räknas i princip som privat egendom och påverkas inte av politiska beslut på samma vis som statligt ägd mark. Områdena förblir helt människofria för all överskådlig framtid. Det betyder att naturen inte exploateras, att djuren inte störs eller jagas samt att människor avråds från att vistas där. Vi måste dock ta hänsyn till de lagar som gäller i landet, bland annat allemansrätten och skogslagen.

På biologiska mångfaldens dag den 22 maj 2020 fick Insamlingsstiftelse HFA Sverige sitt registreringsbevis från Länsstyrelsen. Det känns som ett gott tecken. När det inkommit tillräckligt med medel för att kunna köpa mark – men allra senast år 2023 – kommer stiftelsen att redogöra för inköpet på den här hemsidan och lägga ut fotografier. Fortlöpande kommer också information om insamlade medel.

Kontakt

info@hf-a.org


Upphovsrätt © 2020 . Alla rättigheter förbehållna. | Intuitive av Catch Themes