Överlägg

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald innefattar variationsrikedom inom och mellan arter och ekosystem.

Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem (enligt Konventionen om biologisk mångfald (”Riokonventionen”).

Vid förlust av biologisk mångfald rubbas ekosystemens balans och förmåga att fungera tillfredsställande. Genom olika mänskliga aktiviteter har den biologiska mångfalden minskat.

Biologisk mångfald är en prioriterad fråga både globalt och nationellt. Ett av FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 är nummer 15.

Sverige

Modernt skogs- och jordbruk i Sverige har utarmat eller förstört många arters livsmiljöer. Vi ser sällan numera variationsrika landskap. Istället har det ersatts av monokulturer – stora likformiga områden – där enbart ett fåtal arter och djur kan leva. De senaste 200 åren har drygt 200 arter försvunnit i landet medan 800 nya arter (både växter och djur) har tillkommit, av egen kraft eller har införts av människan.

I Sverige arbetar bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och ArtDatabanken med att försöka bevara arter och livsmiljöer. Detta görs bland annat genom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter samt de svenska miljökvalitetsmålen.

Läs gärna på skyddaskogen.se om fakta gällande biologisk mångfald för skogen.

Upphovsrätt © 2020 . Alla rättigheter förbehållna. | Intuitive av Catch Themes